, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کتاب محاسبات تاسیسات استخر، جکوزی و حوضچه آب سرد

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کتاب کاربردی محاسبات و انتخاب پمپ با نرم افزار پمپ ایران و گرندفوس